Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2015 r. na tle procesów w gospodarce światowej

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2015 r. na tle procesów w gospodarce światowej

Kod:
16 543/00
Cena:
20,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Celem opracowania jest przedstawienie pogłębionej analizy zjawisk makroekonomicznych w Polsce w 2015 r. w szerokim kontekście uwarunkowań gospodarki światowej, w tym Unii Europejskiej. Publikacja składa się z pięciu działów, z czego pierwsze cztery poświęcone są: sytuacji makroekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu gospodarczego, rynkowi pracy i sytuacji dochodowej gospodarstw domowych, procesom w obszarze finansów publicznych oraz sytuacji na rynkach finansowych. Uzupełnieniem jest dział obejmujący analizę struktury wzrostu w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej przy wykorzystaniu dekompozycji wzrostu i różnic PKB per capita. Pogłębionej analizie poddano także zróżnicowanie rozwoju w polskich makro- i podregionach w horyzoncie czasowym lat 2003 – 2015. Opracowanie stanowi element prac studialnych i rozwojowych GUS. Podstawowym źródłem danych były badania statystyczne prowadzone przez GUS. Wykorzystano także badania Komisji Europejskiej, MFW, OECD, Międzynarodowej Organizacji Pracy, ONZ, Banku Światowego, BISE, NBP, KNF, GPW, Ministerstwa Finansów oraz z innych źródeł.
Do góry