Trzeci sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd zaw. i gospodarczy

Trzeci sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd zaw. i gospodarczy

Kod:
14 396/03
Produkt niedostępny
Cena:
30,00 PLN
Opis produktu
Niniejsza publikacja „Trzeci sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, organizacje samorządu zawodowego, gospodarczego i pracodawców w 2012 r.” wpisuje się w cykl wydawnictw GUS, opisujących wyniki badań potencjału społeczno-ekonomicznego trzeciego sektora oraz jego rolę w usługach społecznych i w tworzeniu kapitału społecznego. Stanowi ona odpowiedź na wzrastające zainteresowanie problematyką społeczeństwa obywatelskiego, a także dostarcza danych niezbędnych do oceny realizacji polityk publicznych dotyczących wspierania gospodarki społecznej (ekonomii społecznej) oraz kapitału społecznego, a ponadto służy monitorowaniu sytuacji większości organizacji pozarządowych objętych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest to druga publikacja kompleksowo opisująca zarówno wyniki badania „Fundacje i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych” (SOF-1), jak i badania „Organizacje pracodawców oraz samorządu gospodarczego i zawodowego” (SOF-4).
Do góry