Obszary wiejskie w Polsce w 2014 roku

Obszary wiejskie w Polsce w 2014 roku

Kod:
15 123/03
Produkt niedostępny
Cena:
25,00 PLN
Opis produktu
Analiza zróżnicowania i stopnia rozwoju gospodarczego oraz poziomu życia na obszarach wiejskich w Polsce w zakresie m.in. cech demograficznych i społecznych, sytuacji ekonomicznej ludności, warunków mieszkaniowych, infrastruktury technicznej i społecznej, pod-miotów gospodarki narodowej, użytkowania gruntów, cech produkcyjnych rolnictwa, środowiska naturalnego oraz źródeł finansowania obszarów wiejskich. Publikacja oprócz analizy zawierać będzie również część tabelaryczną dla obszarów wiejskich wyróżnionych na pod-stawie podziału terytorialnego według Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT). metodologii opracowanej w ramach pracy metodologicznej .Typologia obszarów wiejskich", definicji obszarów wiejskich przyjętej na potrzeby Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz typologii stosowanej przez Eurostat i OECD. Dane będą prezentowane na poziomie województw (NTS 2) i podregionów (NTS 3).
Do góry