Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, vol. 67, 2022, 12

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, vol. 67, 2022, 12

Kod:
22 404/12
Cena:
13,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
W grudniowym wydaniu „WS” proponujemy Państwu lekturę trzech artykułów. W pracy Właściwości statystyczne kursów kryptowalut i ich dynamika na rynku w porównaniu z wybranymi walutami fiducjarnymi dr hab. Paweł Rokita, prof. UEW, i dr hab. Radosław Pietrzyk, prof. UEW, zestawiają właściwości statystyczne kursów bitcoina i czterech walut fiducjarnych w parze z dolarem amerykańskim oraz oceniają, czy inwestycje na rynku bitcoina i na rynku walutowym można uznać za podobne. Autorzy poddają dane modelowaniu z wykorzystaniem modeli ARMA-GARCH. Wykazują, że bitcoin różni się od walut fiducjarnych pod względem wielu właściwości statystycznych. Na podstawie notowań bitcoina i zmian kapitalizacji na jego rynku w ciągu ostatnich 10 lat wysuwają przypuszczenie, że ta kryptowaluta znajduje się jeszcze we wczesnej fazie cyklu życia, co może uzasadniać jej bardzo wysoką zmienność i utrzymujący się wyraźny trend wzrostowy. Przedmiotem artykułu dr hab. Jadwigi Bożek, dr inż. Janiny Szewczyk, dr Elżbiety Badach i dr. Sławomira Liska Ocena poziomu rozwoju gospodarczego województw z zastosowaniem metod porządkowania liniowego w ujęciu dynamicznym jest kierunek i skala zmian poziomu rozwoju gospodarczego województw w latach 2010–2020. Autorzy analizują dane GUS, stosując metodę porządkowania liniowego obiektów wielowymiarowych. Na etapie normowania przyjmują dwa podejścia metodyczne: metodę Strahl i metodę unitaryzacji zerowanej, w obu przypadkach w ujęciu dynamicznym. Z badania wynika, że we wszystkich województwach nastąpił wzrost poziomu rozwoju gospodarczego, ale tempo zmian było nierównomierne i dysproporcje w rozwoju nadal się utrzymują. Rankingi województw sporządzone na podstawie obu zastosowanych metod normowania wykazały bardzo wysokie podobieństwo. Artykuł Dylematy związane z estymacją dominanty wynagrodzeń mgr. inż. Mirosława Błażeja i dr Emilii Gosińskiej dotyczy zastosowania różnych metod do szacowania dominanty wynagrodzeń, której – ze względu na silną asymetrię rozkładu – nie wyznacza się standardowo w analizie wynagrodzeń. Autorzy porównują wyniki estymacji dominanty, wykonanej na podstawie danych o wynagrodzeniach indywidualnych brutto w październiku 2018 r. pochodzących z badania struktury wynagrodzeń przeprowadzonego przez GUS, i stwierdzają, że różne metody warunkują odmienne oszacowanie dominanty. W przypadku najprostszej metody (obliczanie ze wzoru interpolacyjnego) jej wartość jest wrażliwa na założoną rozpiętość przedziałów w szeregu rozdzielczym i początek pierwszego przedziału. W przypadku zaawansowanych metod statystycznych, m.in. wykorzystujących estymator jądrowy, wyniki znacznie się różnią.
Do góry