Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2016 r.

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2016 r.

Kod:
17 395/00
Cena:
18,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Podstawowe informacje charakteryzujące placówki wsparcia dziennego, instytucjonalną pieczę zastępczą (placówki opiekuńczo- wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne) oraz rodzinną pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka). Podstawowe dane na temat opieki sprawowanej nad dzieckiem do lat 3 w żłobkach i klubach dziecięcych. Podstawowe informacje charakteryzujące zakłady stacjonarne pomocy społecznej. Wybrane dane o benefi cjentach, świadczeniach oraz kwotach świadczeń w zakresie środowiskowej pomocy społecznej (pomoc pieniężna i niepieniężna) oraz świadczeń na rzecz rodziny. Wydatki z budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
Do góry